(Thời gian chung từ : 0h00 ngày 30/11 đến hết 23:59 ngày 7/12)
Sự kiện : Đua Top All Class 7 Ngày
Nội dung :

- Trong thời gian diễn ra sự kiện gamer nào có số làn ReSet nhiều...