Mình có chơi nv elf MeThienHa bên sv haivuong bị lag hòm đồ chung mất 1 w3 elf L + MNL + 7% hồi hp +7 .1 nỏ thánh nữ +7 L + 10% + 1 bộ ring pen 10%+ mũ tay kim ngân.mong adm kiểm tra...