- Cho xin cái CHUỖI ĐUA TÓP SV HẢI DƯƠNG VS GM ƠI :(