Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Bảo Trì] Về việc bảo trì cài lại máy chủ

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.