Giảm giá ngọc Ex 5000 Gcoin - Mở tỉ lệ đập 100% - Max 6 Dòng Ex
Sự kiện chỉ ké o dài trong ngày 9-10 của tháng 12
Sau ngày trên tỉ lệ về như cũ. Mọi thành viên kiến nghị không được giải quyết
Máy chủ Áp dụng : Khát vọng - Quận 5 - Nhật Bản - Hải Vương

View more latest threads same category: