10h15 sáng ngày 11/1 - Bảo trì 15 phút toàn server
BQT bao trì để di chuyển anh em về máy chủ cũ
Do máy chủ cũ đã cài xong win

View more latest threads same category: