Anh em tải bản mới, thì mới vô được game nhé
- Bỏ hỗ trợ mệnh lệnh DL khi Reset hay relifes
- Đồng thời BQT khai tử ủy thác trong game

View more latest threads same category: