TOP 50 lúc 0h00 12/02/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 TaLaMaDay 0 146 400 Duel Master Thiên Vương
2 BaNoiCuaM 0 143 364 Dimension Master Thiên Vương
3 Nupakachi 0 142 400 First Master Thiên Vương
4 ThuHa 0 142 400 Grand Master Thiên Vương
5 tumacu 0 142 400 Grand Master Thiên Vương

View more latest threads same category: